napis"

container

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 26.01.2015

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2015 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursu autoprezentacji

dodano 20.08.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty firmy:

firmy:
ELBEST Lidia Sosnowska Płock

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia warsztatów poradnictwa prawnego

dodano 19.08.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

firmy:
Kancelaria Adwokacka Marcin Kramek Warszawa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 16.07.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów poradnictwa prawnego dla uczestników projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 16.07.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu autoprezentacji dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursu komputerowego

dodano 07.07.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

firmy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Obchody Dnia Rodzicielstwa zastępczego zostały zorganizowane przez PCPR dnia 28.06.2014r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie oraz pomieszczeniach PCPR.

Podczas wspólnego spotkania rodzice zastępczy uczestniczyli w szkoleniu, zaś dzieci z powyższych rodzin miały zorganizowane warsztaty artystyczne, wizażu oraz kulinarne. Najmłodsze dzieci zostały zaproszone do zabaw integracyjnych.

Po dwóch godzinach twórczych wysiłków dzieci i dorosłych wszystkie środowiska połączyła wspólna zabawa, prezentacja wytworów i biesiadowanie przy muzyce i zorganizowanym posiłku. Wszyskie dzieci miały okazję wykazać się swoimi umiejetnościami podczas konkursów przeprowadzanych przez młodzież z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie.

Szczególnie ważnym dla rodzin , organizatorów i zaproszonych gości był udział w spotkaniu Pana Starosty Anrzeja Kujawskiego, który swoje słowa skierował do rodziców zastępczych podkreślając ich wielki trud i zaangażowanie w wychowanie powierzonych im dzieci.

Organizator pieczy zastępczej do wspólnej zabawy również zaprosił dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej, w ten sposób podkreslając swoje zatroskanie o dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzięki gościnności Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego niosący za sobą promocję rodzin zastępczych mógł połączyć dwa ważne środowiska pracujące na rzecz dzieci.

Szczegóły więcej...

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

dodano 26.06.2014


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.

Kto zachowuje uprawnienia do karty parkingowej?

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazanie
o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej
. Osoby te na wymianę dokumentu będą miały 5 miesięcy, ale w tym celu mogą już od 1 lipca 2014r. zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego do miejsca swego zamieszkania (wykaz zespołów- do pobrania).

W jaki sposób wymienić dokument ?

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem*

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł

na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13

nr konta 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316;

- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli**

oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nowe karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r ., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem : 04-O, 05-R lub 10-N;

- osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.

*/- osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

- w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

- ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;

**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo;

Placówki

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego/.

Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Do wniosku placówki załącza się:

- dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13

nr konta 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316;

- oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;

- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 25.06.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu komputerowego w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 04.06.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

(SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH, NIEZAWODOWYCH, ZAWODOWYCH, KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ, RODZINNY DOM DZIECKA)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
- przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego dla 16 osób, w tym kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
( 2 osoby) i rodzinny dom dziecka (2 osoby).
- przeprowadzeniu jednodniowego szkolenia dla 34 rodzin zastępczych.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursu na
prawo jazdy kat. B

dodano 28.05.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

firmy:
Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów MARKUS
ul. Gliniana 7, 09-500 Gostynin

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia
kursów językowych

dodano 19.05.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

firmy:
EVNELO Ewa-Izabela Skierska - Uche
w Gostyninie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 14.05.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 12.05.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na usługę – transportu 22 osób uczestniczących w wyjeździe terenowym do Warszawy. w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursów/szkoleń

dodano 12.05.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

1. kurs kosmetyczny (stylizacja paznokci oraz wizaż) – Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Ułańska 1 09-402 Płock
2. kurs kadry i płace z elementami księgowości - Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Ułańska 1 09-402 Płock
3. kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz ul. 3-go Maja 18 09-402 Płock
4. kurs operator koparko – ładowarki kl. III - Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Ułańska 1 09-402 Płock
5. kurs operator koparki jednonaczyniowej kl. III - Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Ułańska 1 09-402 Płock

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego

dodano 23.04.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 11 uczestników kursu na prawo jazdy kat. B wybrano ofertę:

firmy: ISOX Sp z o.o.
ul. Skłodowskiej – Curie 69/28
99-300 Kutno

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 15.04.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 9.04.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu językowego w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 7.04.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników kursu na prawo jazdy kat. B w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

Uwaga Studenci!

dodano 6.03.2014

W związku z określeniem przez zarząd PFRON terminów składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż I tura przyjmowania wniosków do w/w Modułu upływa w dniu 30 marca 2014r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do w/w dnia.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, lub na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego

dodano 4.03.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

Pani Anny Dziewulskiej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

dodano 18.02.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

Pani Beaty Żuchowskiej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 12.02.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego grupowego dla 18 Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 5.02.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla 18 Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 24.01.2014

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2014 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Szczegóły więcej...

Rekrutacja do projektu „Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka”

dodano 24.01.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza - Praktyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest objęcie pomocą i wsparciem 18 osób poprzez udział w kursach zawodowych mogących przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej, szkoleniach podnoszących kompetencje edukacyjne. Oferujemy możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego. Uczestnicy mają możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kat. B lub C. .

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które należą do jednej z poniższych grup:
• osoba z orzeczoną niepełnosprawnością,
• pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych ( tj. osoby w wieku 18-25 lat przebywający w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej będący w trakcie procesu usamodzielnienia )
• młodzież ( w wieku 15-18 lat ) wychowująca się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

ponadto w/w osoby muszą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, być osobą w wieku aktywności zawodowej lub osobą bezrobotną, poszukującą pracy lub nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym. .

Termin rekrutacji: styczeń 2014r. .

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 2352292 wew. 5 lub 2.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia warsztatów poradnictwa prawnego

dodano 28.11.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

Pani Aleksandry Malec

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursu autoprezentacji

dodano 20.11.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

firmy: IMAGO Pracownia Rozwoju
Katarzyna Kłobukowska
ul. Częstochowska 54
87-100 Toruń

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych

dodano 19.11.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru ofert:

- Kurs języka migowego I i II stopnia dla 1 uczestnika projektu:

Fundacja Marty Chojnowskiej
„Przerwij Ciszę”
ul. Sienkiewicza 3/22
09-402 Płock


- Kurs photoshopa – poziom zaawansowany dla 1 uczestnika projektu:

Instytut Kultury Wizualnej
ul. Sułkowskiego 4/14
01-602 Warszawa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 8.11.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z poradnictwa prawnego dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 31.10.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie kursu autoprezentacji dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 21.10.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
DOTYCZĄCEJ TRANSPORTU 29 OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYJEŹDZIE TERENOWYM DO WARSZAWY

dodano 02.10.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

na usługę transportu 29 osób uczestniczących w wyjeździe terenowym do Warszawy

oferta :
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie
ul. 18 Stycznia 36
09-500 Gostynin


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej wykonania pakietu promocyjnego projektu

dodano 30.09.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

dotyczącej wykonania pakietu promocyjnego projektu „Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka”

oferta :
FUH SZMYDT
ul. Legionów Polskich 27A
09-500 Gostynin


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 11.09.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pakietu promocyjnego.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
NA PRZEPROWADZENIE KURSU KOMPUTEROWEGO

dodano 06.09.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

na przeprowadzenie kursu komputerowego podstawowego dla 3 uczestników projektu

oferta :
DEKADA
Renata Pankanin
ul. Łanowa
91-103 Łódźna przeprowadzenie kursu komputerowego zaawansowanego dla 3 uczestników projektu

oferta :
DEKADA
Renata Pankanin
ul. Łanowa
91-103 Łódź

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 22.08.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na transport 29 osób uczestniczących w wyjeździe terenowym do Warszawy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 21.08.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej usługi transportu Uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny do miejscowości Ustronie Morskie

dodano 05.08.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:
dotyczącej usługi transportu Uczestników projektu na turnus rehabilitacyjny do miejscowości Ustronie Morskie

oferta :
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku
ul. Bielska 53
09-400 Płock

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursu językowego

dodano 05.07.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:
na przeprowadzenie kursu językowego dla 13 uczestników projektu

oferta firmy:
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Gostyninie
ul. Polna 39
09-500 Gostynin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 27.06.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na transport Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na turnus rehabilitacyjny do miejscowości Ustronie Morskie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B oraz C

dodano 24.06.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu

oferta: Ośrodka Szkolenia Kierowców
Andrzej Mordzak
Solec 39
09-500 Gostynin

na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. C dla 1 uczestnika projektu
oferta: Ośrodka Szkolenia Kierowców „Pirat”
Anna Sikorska
ul. 18-go Stycznia 36
09-500 Gostynin

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych

dodano 24.06.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru ofert:

- Kurs kosmetyczny – stylizacja paznokci oraz wizaż dla 2 uczestników projektu: ALLE AKADEMIA PAZNOKCIA Instytucja Szkoleniowa ul. Królewiecka 20 09-402 Płock

- Kurs fryzjerski podstawowy dla 2 uczestników projektu: ALLE AKADEMIA PAZNOKCIA Instytucja Szkoleniowa ul. Królewiecka 20 09-402 Płock

- Kurs księgowość komputerowa w małej i średniej firmie dla 1 uczestnika projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 09-402 Płock

- Kurs gastronomiczny z organizacją przyjęć okolicznościowych dla 1 uczestnika projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 09-402 Płock

- Kurs opiekun osób starszych i dzieci dla 3 uczestników projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 99-300 Kutno

- Kurs kadry i płace dla 2 uczestników projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 09-402 Płock

- Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 3 uczestników projektu: Ośrodek Szkolenia Kierowców Centrum Edukacji POLKURS Zenon Butkiewicz ul. 3 Maja 18 Ip. lok. 24 09-402 Płock

- Kurs obsługa stacji LPG dla 1 uczestnika projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 09-402 Płock

- Kurs podstawowy bukieciarz/florysta z elementami artystycznego pakowania prezentów dla 3 uczestników projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 09-402 Płock

- Kurs kierownika kancelarii tajnej dla 1 uczestnika projektu: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych Pl. Grunwaldzka 8/10 40-950 Katowice

- Kurs kucharz (profesjonalny kurs dla zaawansowanych) dla 1 uczesstnika projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1 09-402 Płock

Podziękowania

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej pragnie podziękować wszystkim, których pomoc umożliwiła zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 15.06.2013r.

Nasze podziękowania kierujemy do:
- sklepu Lidl
- sklepu POLO MARKET
- sklepu BIEDRONKA
- firmy AUTO-AS Grzegorz Pospieszyński
- firmy DAUNPOL Jadwiga Kwiatkowska
- firmy PPHU AUTO TOP Katarzyna Olejnik Basiewicz
- firmy PPHU GEKO Paweł Bombała
- firmie Soft Net Gostynin
- Piekarni Sokołów
- Cukierni WASIAKOWIE
- Agencji reklamowej ASPOL Wiesław Kotkowski


Za wspaniałą oprawę muzyczną dziękujemy zespołowi Massive.

Bardzo dziękujemy również wszystkim prywatnym ofiarodawcom, którzy zechcieli pozostać anonimowi.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 11.06.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie kursów językowych dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 05.06.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu
na prawo jazdy kat. B oraz kat. C dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 29.05.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
NA ZORGANIZOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

dodano 28.05.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:
na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego

oferta firmy:
PUTR „WODNIK”
Ośrodek Rehabilitacyjny „Leśna Polana”
ul. Wojska Polskiego 28
78-111 Ustronie Morskie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników kursu
na prawo jazdy kat. B i C

dodano 21.05.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:
na przeprowadzenie badań lekarskich oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 11 uczetników kursu na prawo jazdy kat. B oraz 1 uczestnika kursu na prawo jazdy kat. C

oferta firmy:
ISOX Sp z o.o.
ul. Skłodowskiej – Curie 69/28
99-300 Kutno

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 08.05.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników kursu na prawo jazdy kat. B oraz kat. C w ramach projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 08.05.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 7 niepełnosprawnych Uczestników projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka" oraz 2 opiekunów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego grupowego

dodano 26.03.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:

na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego grupowego

oferta:
Pani Pauliny Milczarek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 11.03.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego grupowego dla 24 Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:
dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

dodano 11.03.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

W związku z realizacją projektu „ Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonało wyboru oferty:
na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

oferta:
Pani Beaty Żuchowskiej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 20.02.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla 24 Uczestników Projektu "Trzy Filary Samodzielności: Emocje – Wiedza – Praktyka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano 14.02.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2013 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Szczegóły więcej...

INFORMACJA

dodano 02.01.2013

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż wnioski osób niepełnosprawnych ubiegających się w 2013 roku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane w siedzibie PCPR od 01.04.2013r. do 30.09.2013r.

plakat 3 filary

copyright ‘11 — pcpr gostynin — all rights reserved | odwiedziło nas : website hit counter