napis"

container

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Obchody Dnia Rodzicielstwa zastępczego zostały zorganizowane przez PCPR dnia 28.06.2014r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie oraz pomieszczeniach PCPR.

Podczas wspólnego spotkania rodzice zastępczy uczestniczyli w szkoleniu, zaś dzieci z powyższych rodzin miały zorganizowane warsztaty artystyczne, wizażu oraz kulinarne. Najmłodsze dzieci zostały zaproszone do zabaw integracyjnych.

Po dwóch godzinach twórczych wysiłków dzieci i dorosłych wszystkie środowiska połączyła wspólna zabawa, prezentacja wytworów i biesiadowanie przy muzyce i zorganizowanym posiłku. Wszyskie dzieci miały okazję wykazać się swoimi umiejetnościami podczas konkursów przeprowadzanych przez młodzież z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie.

Szczególnie ważnym dla rodzin , organizatorów i zaproszonych gości był udział w spotkaniu Pana Starosty Anrzeja Kujawskiego, który swoje słowa skierował do rodziców zastępczych podkreślając ich wielki trud i zaangażowanie w wychowanie powierzonych im dzieci.

Organizator pieczy zastępczej do wspólnej zabawy również zaprosił dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej, w ten sposób podkreslając swoje zatroskanie o dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzięki gościnności Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego niosący za sobą promocję rodzin zastępczych mógł połączyć dwa ważne środowiska pracujące na rzecz dzieci.

Szczegóły więcej...

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

dodano 26.06.2014


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.

Kto zachowuje uprawnienia do karty parkingowej?

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu
o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazanie
o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej
. Osoby te na wymianę dokumentu będą miały 5 miesięcy, ale w tym celu mogą już od 1 lipca 2014r. zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego do miejsca swego zamieszkania (wykaz zespołów- do pobrania).

W jaki sposób wymienić dokument ?

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem*

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł

na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13

nr konta 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316;

- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli**

oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nowe karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r ., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem : 04-O, 05-R lub 10-N;

- osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.

*/- osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

- w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

- ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;

**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo;

Placówki

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego/.

Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Do wniosku placówki załącza się:

- dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13

nr konta 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316;

- oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;

- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Uwaga Studenci!

dodano 6.03.2014

W związku z określeniem przez zarząd PFRON terminów składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż I tura przyjmowania wniosków do w/w Modułu upływa w dniu 30 marca 2014r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do w/w dnia.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, lub na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd.

copyright ‘11 — pcpr gostynin — all rights reserved | odwiedziło nas : website hit counter